Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website en/of digitale nieuwsbrieven van het Nationaal Groenfonds gelden de volgende voorwaarden.

 • De op deze website en/of in de digitale nieuwsbrieven weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
 • Het Nationaal Groenfonds heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en/of het opstellen van de zijn digitale nieuwsbrieven en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die het betrouwbaar acht. Het Groenfonds garandeert echter niet dat de website en/of digitale nieuwsbrieven altijd foutloos of ononderbroken functioneren dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm.
 • Het Nationaal Groenfonds wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.
 • De inhoud en functionele werking van de website en/of de digitale nieuwsbrieven kunnen zonder nadere aankondiging door het Nationaal Groenfonds worden gewijzigd zonder dat het Groenfonds hiertoe verplicht kan worden.
 • Op de website en/of in de digitale nieuwsbrieven kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door het Nationaal Groenfonds niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Het Nationaal Groenfonds wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website en/of de digitale nieuwsbrieven komen uitsluitend toe aan het Groenfonds of zijn toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het Nationaal Groenfonds is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.
 • Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website en/of de digitale nieuwsbrieven naar het Nationaal Groenfonds wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.
 • Deze website en/of de digitale nieuwsbrieven richten zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en), tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en de privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing.

Bronvermelding beeldmateriaal:

Het meeste beeldmateriaal op onze site is afkomstig van de volgende bronnen:

 • Nationaal Groenfonds
 • Vincent van den Hoven fotografie & video
 • Home > Foto van Nederland > ESA/NASA – T. Pesquet
 • Voorwoord > Copyright Portrait Monique van Zeijl

Voor het gebruikte beeldmateriaal is vooraf toestemming en goedkeuring gevraagd aan bovenstaande partijen voor zover dit externe partijen betreft. Mocht het vermoeden bestaan dat er beeldmateriaal gebruikt is waarvoor geen toestemming en/of goedkeuring is gevraagd wilt u dit dan aan ons melden? Wij zullen dan alsnog een correcte toestemmings- en goedkeuringsprocedure in gang zetten en voor de juiste naamsvermelding zorgdragen.