skip to Main Content
088 253 9255 info@nationaalgroenfonds.nl welkom

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website en/of digitale nieuwsbrieven van Nationaal Groenfonds gelden de volgende voorwaarden. De op deze website en/of in de digitale nieuwsbrieven weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Nationaal Groenfonds heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en/of het opstellen van de zijn digitale nieuwsbrieven en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die het betrouwbaar acht. Het Groenfonds garandeert echter niet dat de website en/of digitale nieuwsbrieven altijd foutloos of ononderbroken functioneren dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm.

Nationaal Groenfonds wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website en/of de digitale nieuwsbrieven kunnen zonder nadere aankondiging door Nationaal Groenfonds worden gewijzigd zonder dat het Groenfonds hiertoe verplicht kan worden.

Op de website en/of in de digitale nieuwsbrieven kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Nationaal Groenfonds niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Nationaal Groenfonds wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website en/of de digitale nieuwsbrieven komen uitsluitend toe aan het Groenfonds of zijn toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Nationaal Groenfonds is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website en/of de digitale nieuwsbrieven naar Nationaal Groenfonds wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website en/of de digitale nieuwsbrieven richten zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Bronvermelding beeldmateriaal

Bronvermelding beeldmateriaal headers:

Voor het beeldmateriaal dat gebruikt is in onze headers is vooraf goedkeuring gevraagd aan bovenstaande externe partijen. Mocht het vermoeden bestaan dat er beeldmateriaal gebruikt is waarvoor goedkeuring niet is gevraagd wilt u dit dan aan ons melden? Wij zullen dan alsnog voor een correcte naamsmelding zorgdragen.

Back To Top
Zoeken