Onze impact in 2023

Maatschappelijke impact staat voorop. Waardecreatie heeft voor het Nationaal Groenfonds dezelfde betekenis als het realiseren van positieve maatschappelijke impact. Wij hebben deze impact vertaald naar de taak om met onze financieringen projecten te steunen die ecosystemen versterken en de biodiversiteit vergroten, met een specifieke focus op de kwaliteit van onze bodem, water en lucht.

De maatschappelijke uitdagingen op dit gebied nemen toe in omvang en actualiteit. In het afgelopen jaar heeft het Groenfonds zich daarom ook ingezet om zijn impactvoetafdruk te maximaliseren en een nog groter positief maatschappelijk rendement te creëren.

Positieve maatschappelijke impact

Onze bedrijfswaarden en principes liggen aan de basis van hoe we dagelijks ons werk doen. Wij onderschrijven het belang van een integere financiële sector en dragen daar zelf aan bij door middel van een zorgvuldig vastgelegde gedragscode en strikt risicomanagement.

Daarnaast hechten wij grote waarde aan zakelijke integriteit. Hoewel wij geen bankiers zijn, hebben al onze medewerkers en bestuurders de ‘bankierseed’ afgelegd. Het Groenfonds onderschrijft de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen, de VN-principes voor verantwoord investeren en de Corporate governance code.

Verder vinden wij maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) heel belantgrijk en hebben wij een MVO-beleid vastgesteld waar wij jaarlijks concrete doelen aan koppelen. Dit is onderdeel van onze reguliere dienstverlening en productverantwoordelijkheid. Rapportages daarover zijn een integraal onderdeel van ons interne beleid.

In 2023 werkte het Groenfonds mee aan tal van onderzoeken en adviesopdrachten. Zo werd samen met het Wageningen Universiteit en Research (WUR) gekeken naar ‘omschakelfinanciering voor transities in de landbouw. Groenfonds collega’s dragen regelmatig bij aan het onderwijs op universiteiten en hogescholen. Het Nationaal Groenfonds heeft zelf geen onderzoeksactiviteiten.

Projecten met impact

Het Nationaal Groenfonds draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door financiering te verstrekken in de sectoren agrarisch, circulaire economie en duurzame energie. Denk hierbij aan boeren die willen omschakelen of innoveren, de bevordering van het hergebruik van grondstoffen en reststromen, variërend van mest tot plastic, en projecten gericht op de opwekking en opslag van duurzame energie. Alle gefinancierde projecten leveren een meetbare bijdrage aan de vergroening en verduurzaming van de leefomgeving. Daarnaast is het essentieel dat deze projecten een sluitende businesscase bevatten, waarin een duurzame geldstroom wordt gewaarborgd om het voortbestaan van het project naar de toekomst toe te verzekeren. Lees over akkerbouwer Odding die omschakelt naar inheemse zadenteelt.

Tom Odding is opgegroeid op het gangbare akkerbouwbedrijf van zijn ouders met in het bouwplan aardappel, ui, suikerbieten, witlof en tarwe. Dit bedrijf verandert de komende jaren langzaam naar de productie van inheemse zadenteelt. Zoon Tom besloot vorig jaar het roer om te gooien en inmiddels groeit er vier hectare wilde bloemen. Leermeester en afnemer is het bedrijf Cruydt-Hoeck, dat de zaden levert aan gemeenten, bedrijven en particulieren. De omschakeling vraagt om aanpassing van onder andere machines en gebouwen. De investeringen daarvoor werden mede gefinancierd vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).

Verwachte CO2-reductie o.b.v. de productie in 2023

CO2 reductiecijfers van 2023

Meten is weten! In een wereld waarin we grote waarde hechten aan duurzaamheid en impact is het betrouwbaar monitoren steeds belangrijker. Meten is weten, maar zo eenvoudig is dat nog niet. Daarom besteedt het Groenfonds elk jaar veel aandacht aan het verbeteren van onze meetmethoden en impact data.
Het terugdringen van broeikasgassen en het verminderen van CO2-emissies zijn een belangrijk speerpunt voor het Groenfonds. Waar mogelijk werken we met de rapportages van onafhankelijke deskundigen, aangevuld met geverifieerde emissies die onze klanten zelf rapporteren of berekenen aan de hand van verschillende soorten proxy-indicatoren. We registreren hierbij nu ook een kwaliteitsscore volgens de PCAF-methodiek; score 1 ‘Geverifieerde broeikasgas emissiedata’ tot score 5 ‘Gemiddelden voor regio of land’. In 2023 scoorden we gemiddeld een 3,3.

Gemeten naar de PCAF-methodiek, waarbij gekeken wordt welk deel van de gereduceerde CO2-emissies direct toe te rekenen is aan de Groenfondsfinanciering, is de verwachtte CO2-reductie 445.641 ton. In 2021 zijn we gestart met het registreren van de daadwerkelijk gemeten reductie. Dit wordt elk voorjaar opgevraagd bij de klanten en daarom kijken we hierbij een jaar terug1 . Momenteel nemen wij in deze rapportage alleen de bij ons bekende CO2-uitstoot mee en nog niet de uitstoot van andere broeikasgassen, zoals methaan en ammoniak, uitgedrukt in cumulatieve CO2e-emissies (CO2-equivalenten), omdat deze nog niet nauwkeurig genoeg te meten zijn.

Door onze financiering zijn andere partijen ook bereid om te participeren en te financieren, waardoor een private cofinanciering ontstaat. Hiermee realiseerden we in de laatste vijf jaar gemiddeld een multiplier van 4,76. Over 2023 bedroeg de multiplier2 3,47, deze is in 2023 afgenomen, omdat we meer voor eigen rekening en risico hebben gefinancierd om projecten met grote maatschappelijke waarde van de grond te kunnen krijgen. Hiermee is in 2023 een totaal investeringsvolume in groene en duurzame projecten bereikt van bijna 118,6 miljoen euro.

1 Dit betreft klanten vanaf 2020. Over 2022 was er een response rate van 66%, 1/5e zit nog in een bouw- of opstartfase en realiseert nog geen reductie.
2 Een multiplier met een waarde van bijvoorbeeld 2,5 geeft aan dat er behalve het oorspronkelijke directe effect ter grootte van 1 nog een additioneel indirect effect van 1,5 optreedt.

Elk jaar een stap vooruit

Om onze impact zo nauwkeurig mogelijk te meten, updaten we doorlopend onze modellen en breiden we die uit waar mogelijk. Zo is er het afgelopen jaar een model voor de CO2-besparing met energieopslag toegevoegd. Ook houden we onze ogen open voor nieuwe ontwikkelingen, kansen en ideeën. Dit jaar heeft dat tot een aantal mooie stappen geleid die dit en volgend jaar worden doorgezet en ook zichtbaarder zullen worden voor de buitenwereld:

  • De Groenfonds Theory of Change
  • Het waardecreatiemodel, cumulatief onze impact
  • Uitbreiding van indicatoren voor maatschappelijke impact
  • Reductie van broeikasgassen beter in beeld, naast verwachting ook wat er werkelijk is gereduceerd
  • SDG’s gekoppeld aan prestaties

Daadwerkelijk gemeten CO2-reductie over 2022

MVO binnen het Groenfonds

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integraal onderdeel van het maken van positieve impact. Dit loopt uiteen van het bewust gebruik maken van materialen, energie en vervoer tot een integere en professionele bedrijfsvoering en organisatie. 2023 was een mooi jaar; zo zijn er specifiek acties genomen met betrekking tot inclusiviteit, hebben we ‘Code V’, de intentieverklaring om vrouwelijk ondernemerschap te versnellen, ondertekend en is er extra aandacht voor dit onderwerp bij de werving en selectie. Daarnaast scoorden we voor het tweede jaar op een rij een ruime 8 voor het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Ook doen we altijd een extra maatschappelijke bijdrage. Dit jaar staken we met de hele Groenfondsorganisatie een dag onze handen uit de mouwen voor zorginstelling Sherpa en hebben we met een eindejaarsactie 5 goede doelen geholpen met ons voorheen kerstkaartenbudget.

Waardecreatiemodel