skip to Main Content
088 253 9255 info@nationaalgroenfonds.nl welkom

Een vraag die u waarschijnlijk niet zo snel zult verwachten van de voorzitter van het Nationaal Groenfonds. Ik hoor u zelfs denken: “Daar is het Groenfonds toch voor opgericht?” Dat was destijds zeker de belangrijkste reden. Maar tijden veranderen en de groene uitdagingen van vandaag vragen om een andere aanpak. Hierbij staat het behalen van een brede ecologische impact voorop. Dat overstijgt het planten van bomen en graven van een paddenpoel. Daarom stel ik mezelf steeds vaker de vraag: is het financieren van natuur- en landschapsprojecten nog wel een kerntaak voor het Groenfonds? Ik leg u graag uit waarom.

Samen keuzes maken
Om het Nederland van morgen leefbaar te houden, staan we als samenleving voor grote uitdagingen op het gebied van duurzame energie, de landbouw en circulaire economie. Stikstof-, fosfaat- en CO2- uitstoot moeten drastisch teruggebracht worden, om de biodiversiteit een kans op herstel te geven. Dat is geen nieuws, maar helaas nog altijd actueel. De overheid en het bedrijfsleven zullen heldere keuzes moeten maken om de – veelal ontoereikende – middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

Het Groenfonds zet zich als financier in voor een vitale groene leefomgeving. Wij financieren ondernemers in de transitie naar duurzamer evenwicht tussen economie & ecologie. Wij nemen u mee langs de belangrijkste cijfers
van 2020.

Al onze projecten hebben een aantoonbaar duurzaam en groen rendement voor onze leefomgeving. Ze dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap, lucht, water, biodiversiteit en beleving.

Door onze financiering zijn andere partijen ook bereid om te participeren en financieren, waardoor een private cofinanciering ontstaat. Hiermee realiseren we in 2020 gemiddeld een multiplier van 2,5 bij natuurprojecten zelfs 7,2 bij duurzaamheidsprojecten.

Met de projecten van het Groenfonds leveren wij een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, vooral aan:

Betaalbare duurzame energie.

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie. (Wij richten ons daar­binnen vooral op het stimuleren van innovaties die het gebruik van niet-duurzame hulpbronnen beperken en schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen bevorderen).

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen (tegengaan bestrijdingsmiddelen, circulair handelen, afval recyclen).

Klimaatactie.

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Partnerschappen voor de doelstellingen.

Bijdragen aan het sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies en het verminderen van verspilling in het gehele voedselsysteem.

Bijdragen voor de visserij aan een duurzaam bestandsbeheer zonder schade aan de natuurlijke omgeving.

De sociaaleconomische positie versterken van de agrarisch ondernemer in de keten.

Een bijdrage leveren aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik.

De aantrekkelijkheid en vitaliteit bevorderen van het platteland en bijdragen aan een bloeiende regionale economie.

Winst opleveren voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van natuur en (boeren)landschap.

Dierenwelzijn verhogen.

Een bijdrage leveren aan de erkenning van waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger.

De positie van Nederland versterken als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor klimaatslimme en ecologisch duurzame voedselsystemen.

Het Groenfonds onderschrijft verder de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen, de VN principes voor verantwoord investeren (PRI) en het Natural Capital Protocol (NCP). Het Groenfonds is verder onder andere partner in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LandvanWaarde.

Back To Top
Zoeken