skip to Main Content
088 253 9255 info@nationaalgroenfonds.nl welkom

Het Nederland van morgen heeft groene doeners nodig om ecologie en economie te verbinden. Iedereen met een vernieuwend plan daarvoor moet toegang hebben tot geld. Wij regelen dat. Samen.

Met deze woorden begint de ambitie van het Groenfonds. Welk beeld heeft u daarbij? Ik denk dan vooral aan een groener Nederland met veerkrachtige natuur, gezonde ecosystemen en een echt circulaire economie. Een Nederland dat een gezond leefklimaat biedt voor de generaties na ons. Dat klinkt misschien simpel, maar dat is het niet. In de afgelopen decennia hebben wij, vaak in onwetendheid, roofbouw gepleegd op de basis van ons bestaan.

Het is aan de huidige generaties om alles in het werk te stellen om verder verval te voorkomen en waar mogelijk de schade te herstellen. Dit vraagt om een ingrijpende overgang via echt vernieuwende oplossingen en een fundamentele verandering in denken én handelen. Daarbij moeten we nooit vergeten dat deze transitie alleen succesvol kan zijn als ze een integraal onderdeel wordt van ons economisch handelen. Alleen dan is er ook sprake van een echt toekomstbestendig Nederland van morgen.

Het is aan de huidige generaties om alles in het werk te stellen om verder verval te voorkomen en waar mogelijk de schade te herstellen. Dit vraagt om een ingrijpende overgang via echt vernieuwende oplossingen en een fundamentele verandering in denken én handelen. Daarbij moeten we nooit vergeten dat deze transitie alleen succesvol kan zijn als ze een integraal onderdeel wordt van ons 
economisch handelen. Alleen dan is er ook sprake van een 
echt toekomstbestendig Nederland van morgen.

 Donkere wolken 
Het verbinden van ecologie en economie én de duurzame financiering daarvan, is al een grote opgave in goede tijden. Maar we bevinden ons op veel terreinen in tijdsfase waarbij we afscheid moeten nemen van het oude, zonder dat er duidelijkheid is over wat de toekomst ons gaat brengen. Dit voelt soms alsof er alleen donkere wolken boven ons samenpakken. Ik maak mij grote zorgen over het polariserende effect hiervan op de samenleving. Kijk naar de discussie rondom stikstof: deze maakt pijnlijk duidelijk dat partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en elkaar bestoken, ieder vanuit de eigen loopgraaf, met vaak emotioneel geladen voor- en tegenargumenten. Als voorzitter van het Nationaal Groenfonds én agrariër in hart en nieren zie ik dit met lede ogen aan.

Om deze maatschappelijke impasses te doorbreken zullen we op alle terreinen moeten samenkomen en samenwerken. We moeten ‘het Nederland van morgen’ centraal stellen en vertrouwen hebben in het ondernemerschap en doorzettingsvermogen die zo kenmerkend zijn voor ons land. Denkt u eens na over hoe ons mooie land er in 2040 dan uit kan zien.

 Licht aan de horizon 
Nu ben ik van nature een positief mens, dus zie ik licht aan de horizon! De bijzondere projecten en initiatieven waarbij het Groenfonds als financier en ‘kritisch meedenker’ is betrokken, geven mij het vertrouwen dat we samen oplossingen gaan vinden. Ik ben trots dat we ook dit jaar weer veel ‘groene doeners’ hebben kunnen helpen: mensen die buiten de bestaande kaders durven te denken en hun projecten met enthousiasmerende volharding tot een goed eind weten te brengen. Ook hieruit bleek wederom de kracht van vernieuwing en van het kleine. Meerdere klanten werden genomineerd of wonnen prestigieuze innovatie prijzen. Anderen maken grote stappen na het sluiten van belangrijke contracten. Plastic upcyclebedrijf Ioniqa werd zelfs door het Rijk uitgeroepen tot Nationaal Icoon.

Gelukkig zie ik ook buiten het Groenfonds veel positieve ontwikkelingen. Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het Klimaatakkoord en het 
ministerie van LNV gaf een duidelijk aanzet tot een integrale visie op kringlooplandbouw; met daarbij een realisatieplan en een concrete meetlat van negen punten waar beleidsvoornemens en de concrete uitwerking daarvan op worden getoetst. Als Groenfonds missen wij echter wel een belangrijk punt tien bij deze meetlat: de duurzame financiering van al deze plannen en voorstellen.

Immers, hoe duurzaam een project op zich ook is, als er niet voldoende perspectief is op financiële continuïteit, dan is zo’n project gedoemd te mislukken. Economie is dus geen bijzaak, het is een keiharde voorwaarde om door te kunnen gaan. Alleen als wij ecologie en economie op verstandige en evenwichtige wijze met elkaar kunnen verbinden, kunnen we de veranderingen die nodig zijn tot stand brengen.

Natuurinclusieve kringlooplandbouw is daarbij een betrekkelijk nieuwe term die wat mij betreft goed samenvat waar deze verandering naartoe moet bewegen. Het gaat hierbij niet om schilderachtige ‘Ot en Sien’ scenario’s uit lang vervlogen tijden. Het gaat om een geheel nieuwe kijk op de rol die de landbouw kan gaan vervullen, waarbij de ondernemer bij zijn bedrijfsbeslissingen steeds meer rekening houdt met de zorg voor de natuur en het landschap op en rond zijn bedrijf. Dat blijkt wel uit de onderzoeken van Wageningen University & Research naar nieuwe vormen van landbouw. Die sluiten naadloos aan bij het actuele beeld van natuurinclusief en kringloop. Wij kunnen echter niet van de individuele boer verwachten dat hij of zij ons probleem ‘even’ oplost. Daar is tijd voor nodig, en het besef bij alle betrokken partijen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om tot verandering te komen.

 25 jaar Groenfonds 
In 2019 bestond Groenfonds 25 jaar. Ik kijk, samen met de rest van het bestuur, trots naar alles wat de (oud) medewerkers van het Groenfonds in die periode hebben bereikt. Het Groenfonds was en is betrokken bij enorme variëteit aan vernieuwende projecten. Van geothermie voor de tuinbouw tot duizenden hectaren nieuwe natuur. Van innovatieve roetfilters voor de scheepvaart tot een natuurinclusieve geitenboerderij. Keer op keer maken wij met onze Groenfonds-aanpak het verschil en dragen zo gericht bij aan het behoud van onze ecosystemen en het werkelijk behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Dat willen we ook de komende 25 jaar blijven doen. Het bruist in Nederland van de goede en vernieuwende ideeën. Onze gespecialiseerde kennis van en ervaring met de financiering van transitie- opgaven is waardevol en relevanter dan ooit. Want ik benadruk graag nogmaals: het Nederland van morgen komt er alleen als we ecologie en economie in symbiose kunnen verbinden.

Daar zetten wij ons met hart en ziel voor in, samen met u!

Professor dr. Cees Veerman
Voorzitter Nationaal Groenfonds

Back To Top
Zoeken