skip to Main Content
088 253 9255 info@nationaalgroenfonds.nl welkom

Het Groenfonds bestaat in 2019 een kwart eeuw. Al vijfentwintig jaar nemen wij financiële blokkades weg voor bijzondere groene projecten en zorgen voor de duurzame financiering van een groener en leefbaar Nederland. En gezien de wens van de overheid om beleid steeds meer privaat te financieren zijn wij relevanter dan ooit.

Helaas is onze financiële slagkracht beperkt en lopen we keer op keer aan tegen de grenzen van ons investeringsvermogen De vraag naar financiering is vele malen groter dan ons aanbod. Wij vinden het zorgwekkend dat er nog altijd onvoldoende aandacht is voor de financiering van echte vernieuwing. Uit 25 jaar ervaring weten we hoe belangrijk een passende financiering is. Gebrek hieraan kan leiden tot stagnatie van onze gemeenschappelijke groene ambities. Nu is het moment om door te pakken en te investeren in een groener, duurzamer en toekomstbestendig Nederland!

Revolverend succes
Bij onze oprichting in 1994 was de achteruitgang van natuur en landschap in Nederland zorgwekkend. Natuurgebieden waren verdwenen, de overgebleven gebieden sloten niet op elkaar aan en de kwaliteit van natuur en landschap was over het algemeen ronduit slecht. Met de plannen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) probeerde de overheid het tij te keren. Echter, voldoende middelen om deze omvangrijke operatie financieel te dragen waren er niet en daarmee dreigde de EHS al te stranden voor zij goed en wel beleidsmatig uitgedacht was.

Dit risico onderkende mijn voorganger, professor mr. Pieter van Vollenhoven. En vanuit zijn ervaring – opgedaan bij het
Nationaal Restauratiefonds – zag hij ook de oplossing: de oprichting van het Nationaal Groenfonds, om het beschikbare geld voor de EHS aangevuld met privaat geld revolverend in te zetten voor natuur en landschap. Op die manier komt een deel van het geld via rente en aflossing terug in het fonds en wordt opnieuw ingezet voor natuur en landschap. Een succesvol idee dat zijn waarde in de jaren daarop bewees. Ook toen rond 2010 de plannen voor de EHS, inmiddels omgedoopt tot Natuurnetwerk Nederland (NNN), ingekrompen werden, bleef revolverend financieren een probaat middel om met hetzelfde geld meer te blijven doen voor een groener Nederland.

Leer van het verleden
Vaak volgt op zo’n verhaal dan de tekst: “De rest is geschiedenis.” Voor het Groenfonds geldt echter: “En de rest is de toekomst!” Want onze financieringsoplossingen werken ook, of misschien wel juist, bij projecten voor energietransitie, kringlooplandbouw, circulaire economie en binnen andere duurzame en innovatieve sectoren. Ze sluiten naadloos aan bij de wens om publieke doelen te financieren met privaat geld.

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid. De tijd van de gemakkelijke maatregelen en het laaghangend fruit is voorbij. Vreemd genoeg constateren wij dat – ondanks alle groene ambities – er onvoldoende aandacht is voor de financiering van echt vernieuwende projecten: projecten die inhoudelijk en financiering-technisch veelal niet passen in ‘oude kaders’ en risicomijdend denken. Ondanks hun hoog maatschappelijk rendement krijgen ze niet de financiering die ze nodig hebben en blijven veel kansen onbenut.

Deze tijd vraagt om de Groenfonds-aanpak, om vernieuwende ideeën en buiten de lijnen tekenen, zeker bij de financiering. Het kringloop-denken van het Rijk en in toenemende mate ook de provincies past helemaal bij de integrale aanpak die het Groenfonds voor ogen heeft en daarom juichen wij dit ook toe. Alleen, net als in het verleden met de EHS, komt beleid onvoldoende tot bloei wanneer het bij de uitwerking vastloopt in verouderde procedures en starre regelgeving.
Dit alles is ons niet onbekend. Bij onze oprichting ging het om de realisatie van de EHS, nu gaat het om bredere groene en klimaat­doelstellingen. Het ontbreken van een goede financierings-oplossing is helaas de verbindende of misschien wel ontbindende factor. Laat ons leren van de lessen uit het verleden en zorgen voor een goede financiële verankering, zodat we duurzame projecten ook duurzaam gaan financieren met een groot maatschappelijk rendement voor de publieke euro!

De stuwende kracht van klein
Bij grote transities wordt vaak gekeken naar grote en bestaande spelers, vanuit de gedachte ‘grote stappen, snel thuis’. De ervaring leert echter dat de grote bedrijven van deze wereld in veel gevallen (nog) geen game-changers kunnen of willen zijn. Als we de maatschappelijke veranderingen op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid echt op stoom willen krijgen, dan hebben we vernieuwende denkers en vrije ondernemers nodig. Mensen die – soms letterlijk aan de keukentafel – proberenderwijs tot nieuwe oplossingen komen.

Recent door ons gefinancierde projecten laten de prachtige resultaten hiervan zien. De scrubber die fijnstof uit de lucht haalt op zeeschepen en de fabriek voor het volwaardige hergebruik van PET-flessen zijn maar enkele voorbeelden. Maar ook de boer die met een coöperatie- model mensen betrekt bij zijn biologisch melkveebedrijf en zo draagvlak creëert voor kringlooplandbouw. Vernieuwing van onderaf, met verbluffend goede resultaten voor de mens en de groene leefomgeving én bovendien economisch levensvatbaar. Nationaal Groenfonds is hierbij de financier die het verschil maakt!
Het Groenfonds bestuur constateert vol trots dat ‘de stuwende kracht van klein’ ook geldt voor het Groenfonds zelf en is directie en medewerkers zeer erkentelijk voor hun voortdurende betrokkenheid en inzet.

Samen komen we verder!
Natuurlijk kijken we terug op de afgelopen 25 jaar. We hebben veel kennis en ervaring opgedaan hoe je als financier succesvol maatschappelijke impact combineert met economische levensvatbaarheid. We hebben sinds onze oprichting meer dan 355 miljoen euro aan risicodragende financieringen verstrekt met een totaal investeringsvolume dat de 1,5 miljard euro ruim overstijgt. En dat alles met een eigen vermogen van ‘slechts’ 67 miljoen euro. Daar zijn we trots op!

En dus kijken we vol ambitie naar de toekomst. Want wij willen ook de komende 25 jaar als financier het verschil blijven maken voor een groen en duurzaam Nederland. Welke weg we daarvoor gaan bewandelen moet nog blijken. Komt er voldoende geld beschikbaar voor echte vernieuwing? Lukt het ons als Nederland om los te komen uit ‘oude kaders’ en het doel centraal te stellen in plaats van de regels? Wij roepen iedereen op om samen met ons de volgende stap te zetten. Misschien staat de route nog niet vast, dus moeten we elkaar vinden in de wil om tot een oplossing te komen. Want waar een wil is, is een weg naar een groene en duurzame toekomst van Nederland!

Professor dr. Cees Veerman
Voorzitter Nationaal Groenfonds

Back To Top
Zoeken