skip to Main Content
088 253 9255 info@nationaalgroenfonds.nl welkom

Het Nederland van morgen heeft groene doeners nodig om ecologie en economie te verbinden. Iedereen met een vernieuwend plan daarvoor moet toegang hebben tot geld. Wij regelen dat. Samen.

Met deze woorden begint de ambitie van het Groenfonds. Welk beeld heeft u daarbij? Ik denk dan vooral aan een groener Nederland met veerkrachtige natuur, gezonde ecosystemen en een echt circulaire economie. Een Nederland dat een gezond leefklimaat biedt voor de generaties na ons. Dat klinkt misschien simpel, maar dat is het niet. In de afgelopen decennia hebben wij, vaak in onwetendheid, roofbouw gepleegd op de basis van ons bestaan.

Het is aan de huidige generaties om alles in het werk te stellen om verder verval te voorkomen en waar mogelijk de schade te herstellen. Dit vraagt om een ingrijpende overgang via echt vernieuwende oplossingen en een fundamentele verandering in denken én handelen. Daarbij moeten we nooit vergeten dat deze transitie alleen succesvol kan zijn als ze een integraal onderdeel wordt van ons economisch handelen. Alleen dan is er ook sprake van een echt toekomstbestendig Nederland van morgen.

Het Groenfonds zet zich als financier in voor een vitale groene leefomgeving. Wij financieren ondernemers in de transitie naar duurzamer evenwicht tussen economie & ecologie. Wij nemen u mee langs de belangrijkste cijfers van 2019.

Al onze projecten hebben een aantoonbaar duurzaam en groen rendement voor onze leefomgeving. Ze dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap, lucht, water, biodiversiteit en beleving.

Door onze financiering zijn andere partijen ook bereid om te participeren en financieren, waardoor een private cofinanciering ontstaat. Hiermee realiseren we in 2019 gemiddeld een multiplier van 2,5 bij natuurprojecten zelfs 7,2 bij duurzaamheidsprojecten.

Met de projecten van het Groenfonds leveren wij een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, vooral aan:

Betaalbare duurzame energie.

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie. (Wij richten ons daar­binnen vooral op het stimuleren van innovaties die het gebruik van niet-duurzame hulpbronnen beperken en schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen bevorderen).

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen (tegengaan bestrijdingsmiddelen, circulair handelen, afval recyclen).

Klimaatactie.

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Partnerschappen voor de doelstellingen.

Bijdragen aan het sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies en het verminderen van verspilling in het gehele voedselsysteem.

Bijdragen voor de visserij aan een duurzaam bestandsbeheer zonder schade aan de natuurlijke omgeving.

De sociaaleconomische positie versterken van de agrarisch ondernemer in de keten.

Een bijdrage leveren aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik.

De aantrekkelijkheid en vitaliteit bevorderen van het platteland en bijdragen aan een bloeiende regionale economie.

Winst opleveren voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van natuur en (boeren)landschap.

Dierenwelzijn verhogen.

Een bijdrage leveren aan de erkenning van waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger.

De positie van Nederland versterken als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor klimaatslimme en ecologisch duurzame voedselsystemen.

PS Loop maakt piepschuim circulair

In Terneuzen is op 14 maart de eerste paal in de grond gegaan voor de piepschuim (EPS) upcycle fabriek PS Loop. In deze fabriek zal piepschuim met gifstoffen weer teruggebracht worden tot grondstoffen voor nieuw materiaal. De fabriek is ontstaan uit een Europees samenwerkingsverband waarbij bedrijven en partijen uit de hele EPS keten (van grondstof tot verwerking) betrokken zijn. Het samenwerkingsverband, de Europese Unie en de provincie Zeeland financieren deze fabriek samen met de Rabobank en het Nationaal Groenfonds.

Geothermieproject ACL van start

In Luttelgeest zijn plantenkwekerij Bernhard Groep en paprikateler Tas Paprika gestart met de realisatie van Aardwarmtecombinatie Luttelgeest (ACL). Nu de financial close voor de projectfinanciering van het geothermieproject is bereikt, zetten beide bedrijven een belangrijke stap richting verduurzaming en wordt er in de toekomst nauwelijks nog aardgas gebruikt om de kassen in Luttelgeest te verwarmen. Het Nationaal Groenfonds is een van de financiers achter ACL.

ASN Bank en het Groenfonds investeren in zonnestroom Solease

ASN Bank en het Nationaal Groenfonds investeren samen 10 miljoen euro in zonnepanelenbedrijf Solease. Dankzij deze investering kan Solease de energietransitie versnellen door zonnestroomsystemen aan te schaffen en te verhuren aan 2.200 particuliere huishoudens,, zonder investering vooraf.Emile Peters, investment manager van het Groenfonds: “Solease maakt duurzaamheid toegankelijk voor iedereen en brengt daarmee een groener Nederland van morgen dichterbij. Het Nationaal Groenfonds financiert graag, samen met andere partijen als ASN Bank, dit soort vernieuwende en vergroenende plannen.”

Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw

Boeren investeren vooral in natuurinclusieve landbouw als zij gemotiveerd zijn, bereid zijn om risico’s te nemen en er van overtuigd zijn dat een andere vorm van landbouw mogelijk is. Slimme financiële prikkels zijn echter nodig om tot opschaling van natuurinclusieve landbouw te komen. Dat concludeert een nieuwe beleidsstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Vrije Universiteit Amsterdam.

VSGM slibverwerking krijgt financiering Waterinnovatiefonds

Het bedrijf VSGM heeft een financiering vanuit het Waterinnovatiefonds gekregen voor het vergroten van de continuïteit van het verwerkingsproces met hun machines voor de circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering. Door slib te verwerken met de technologie van VSGM ontstaat een nieuw materiaal dat als grondstof te gebruiken is in de bouwindustrie, onder andere als cementvervanger.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp en financiers trekken aardwarmteproject Ammerlaan los

Met hulp van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, BNG Bank, Rabobank, Meewind en het Nationaal Groenfonds heeft Ammerlaan Geothermie BV een uit 2010 daterend aardwarmteproject hersteld. Hierdoor wordt jaarlijks 22.250 ton CO2-uitstoot bespaard. Het is het eerste project in Nederland waar aardwarmte op grote schaal aan zowel woningen als glastuinbouwers wordt geleverd.

Back To Top
Zoeken